Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Coast Cruisers 2022

Artikel 1 Definities
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 E-scooter: de elektrische scooter  “X1“,  “chopper 3.0“ of Vingate E-bike, inclusief onderdelen  en accessoire(s) die worden (mee)gehuurd.
 Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 Verhuurder: Coast Cruisers gevestigd te Egmond aan zee, Voorstraat 124
 Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

Artikel 2 Reserveren, betalen en borg

 1. De reservering is definitief zodra de huurder per e-mail een bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen of de reservering bij de verhuurder persoonlijk heeft plaatsgevonden.
  2. Het ingevulde reserveringsformulier vermeldt het tijdstip met het begin en het eind van de huurperiode.
 2. 3. Betaling van de huur en de borg van de scooter(s) vindt plaats conform de geldende tarieven, vóór ingebruikneming van de scooter, tenzij anders overeengekomen.
 3. De borg dient per contante betaling of per pin te worden voldaan.
  5. Bij terug bezorging van de scooter(s) wordt de borg terugbetaald per contante betaling of per pin, mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateerd door verhuurder.
  6. Bij vroegtijdig terugbrengen van het gehuurde zal géén restitutie plaatsvinden.
   7. Bij een tijdsoverschrijding van de gehuurde artikelen zal er per scooter een nieuw uur  in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Annuleren
 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– Annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos.

– Tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de

huursom.

– Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de

annuleringskosten 100% van de huursom.

 1. Annuleren dient u schriftelijk of per email te doen. Tenzij anders overeengekomen na persoonlijk contact met ons.
 2. Annuleren kan alleen bij een hele duidelijke, geldige reden. De reservering kan, eenmalig en kosteloos verplaatst worden naar een andere datum binnen hetzelfde kalenderjaar. Mocht u dan wederom willen annuleren, dan is dat niet meer kosteloos en hanteren wij bovenstaande annuleringskosten.
 3. Zowel de huurder als de verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden (zoals zeer heftige windstoten, onweer, zeer heftige regenval, gladheid, code rood afgegeven door het KNMI) de reservering annuleren. Hierover dient vóór aanvang contact te zijn tussen de huurder en verhuurder.
  10. In het geval van overmacht worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

   Artikel 4 Verzekering, schade en diefstal
   
  1. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde scooter(s) en/of
   artikelen, tegen dagwaarde, welke door de verhuurder zal worden vastgesteld.
   2.Bij een ongeval dient de verhuurder zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd en huurder dient door de politie een proces-verbaal te laten opmaken.
   3. Bij diefstal, verduistering en/of het niet terugbezorgen van de scooter(s), wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt, naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder de dagwaarde van de scooter(s) (door de verhuurder vastgesteld) in rekening gebracht.
   

Artikel 5 Aansprakelijkheid:
 
1. De huur is voor eigen risico van de huurder en zijn eventuele medehuurders.
 2. De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel door de huurder toegebracht aan zichzelf of aan derden.
 3. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten/boetes zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen.
 4. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de rit wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal, indien beschikbaar, een vervangende scooter bezorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode terugbetalen aan de huurder voor deze ene scooter.
 5. Indien één persoon voor een groep tekent, verklaart deze dat de borg aangewend kan worden voor schades ontstaan aan alle scooters die voor deze groep ingezet zijn en dat deze de groep hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 6. Bij service op locatie (waarbij huurder aansprakelijk is) rekent verhuurder een starttarief van € 30,00 per scooter.
 
 Artikel 6 Bevoegdheid en gebruik:
 
1. Huurder verklaard bij ondertekening van de huurovereenkomst dat hij/zij de minimale leeftijd van 16 jaar heeft en in het bezit is van een geldig (bromfiets)(auto) rijbewijs.
 2. Op verzoek van verhuurder, toont de huurder het rijbewijs aan verhuurder.
 3. De verhuurder is bevoegd een kopie van te maken ter legitimatie.
 4. De huurder en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels.

Het is niet toegestaan:
 
– De scooter te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk toegestane promillage
 – Het is verboden om met de scooter in het duingebied te rijden (ook niet over de fietspaden door het duingebied) De boete die hiervoor opgelegd kan worden is €85,-.
 – Het is verboden om op het strand of off-road te rijden.
 – Om met meer dan 2 volwassen personen plaats te nemen op de scooter
 – De scooter aan derden in bruikleen of onderverhuur af te staan
 – Harder te rijden dan wettelijk is toegestaan (25kmpu)

Artikel 7. Ontbinding overeenkomst:
 
1. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst en zonder opgave van redenen te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter(s) door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren.
 2. Er zal geen verhuur plaatsvinden indien er geen geldig identificatiemiddel overlegd kan worden.
 3. Deze huurovereenkomst zal 2 maanden na ontbinding vernietigd worden om uw gegevens en privacy te waarborgen.